Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Obchodní společnost Dentamed (ČR), spol. s r.o., IČ: 25083163, se sídlem Praha 3, Pod Lipami 2602/41, PSČ 130 00 (dále jen "Prodávající"). Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou Kupující povinni zadat při registraci uživatelského účtu. Tyto údaje jsou důvěrné, zpracovávány výhradně se souhlasem Kupujícího a používány pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a informování o marketingových akcích Prodávajícího. Konkrétně se jedná o kontaktní údaje a data souvisící s uzavřením smlouvy (zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační údaje). Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být uživatelský účet Kupujícího v e-shopu aktivován.


Prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00062050.


Údaje shromažďované pro účely transakce jsou užívány pro zjištění náležitostí týkajících se určení smluvní strany, pro účely vyúčtování dodávek Zboží a pro účely kontaktování zákazníka (např. jako součást služby zákazníkům či zasílání newsletterů). Osobní údaje, zadané v rámci registrace, je Prodávající oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu existence uživatelského účtu Kupujícího, tedy po dobu nezbytně nutnou k uzavření smlouvy na dodání Zboží. Registrací či poskytnutím emailové adresy pro zasílání informací vyslovuje Kupující svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu, a to maximálně na dobu existence jeho účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Prodávající oprávněn dle zákona o ochraně osobních údajů uchovat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu.


Prodávající zabezpečením chrání údaje před neoprávněným přístupem. Veškeré osobní údaje, které Kupující Prodávajícímu poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem, a mají k nim přístup pouze osoby - zaměstnanci Prodávající, které jsou proškoleny v ochraně osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti. Kupující má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou v systému uloženy, prostřednictvím svého uživatelského účtu.


Na žádost Kupující je Prodávající povinen poskytnout tomuto Kupujícímu informaci o veškerých zpracovávaných osobních údajích týkajících se Kupujícího.


Prodávající poskytuje svým zákazníkům možnost odmítnout e-maily od Prodávajícího prostřednictvím emailu online@dentamed.cz.


Pokud má zákazník dotazy týkající se zachování bezpečnosti nebo použití e-shopu Prodávajícího, může Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím emailu info@dentamed.cz.


Osobní údaje, které má Prodávající k dispozici, a s nimiž nemůže Kupující ve svém účtu přímo nakládat, mohou být ze systému odstraněny na žádost Kupujícího. Prodávající není povinen osobní údaje ze systému odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Kupujícího, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. I bez souhlasu Kupujícího může Prodávající osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob (v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák. o ochraně osobních údajů).


Získá-li Kupující dojem, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, zejména že Prodávající zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn písemně či e-mailem požádat Prodávajícího o vysvětlení a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Prodávající žádost Kupujícího jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a Kupujícího o těchto opatřeních písemně či e-mailem informovat. Nevyhoví-li Prodávající těmto žádostem Kupujícího, je Kupující oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ).


Prodávající je oprávněn poskytnout jakékoliv dostupné informace o Kupujícím orgánům činným v trestním řízení.

Společnost Dentamed je lídrem na českém trhu stomato-logických potřeb včetně oblasti stomatologických přístrojů a zařízení. Denně expedujeme objednávky pro 1200 zákazníků z celé ČR s průměrnou dobou dodání 24 h.

Více o nás >

 

Rychlé kontakty

Praha: +420 266 007 111

Objednávky: +420 266 007 130

Vzdělávání: +420 266 007 125

Reklamace: +420 266 007 181